Usluge

Agencija MIS konto vodi poslovne knjige za privredna društva i preduzetnike prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Republici Srbiji.

Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primenu savremenih računovodstvenih softvera.

Agencija MIS konto sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga uz preciziranje ugovornih obaveza.

Ugovorne obaveze agencije MIS konto

 • izrada dokumenata o registraciji firme u Poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
 • informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
 • kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
 • vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
 • sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
 • vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
 • obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave sa elektronskim slanjem
 • izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz, izvoz
 • vođenje knjige evidencije prometa
 • obračun proizvodnje za proizvodne firme
 • obračun kamata po svim osnovama
 • vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • vođenje dinarske i devizne blagajne
 • obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • izrada bilansa i potrebne dokumentacije za kredite
 • obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama, virmanima i elektronskim slanjem
 • izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima
 • obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i slično, sa poreskim prijavama, virmanima i elektronskim slanjem
 • izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih sa elektronskom prijavom/odjavom
 • priprema izveštaja o poslovanju i izrada završnog računa sa elektronskim slanjem
 • izrada završnog računa (bilansa) po potrebi na engleskom jeziku
 • analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtevu klijenta
 • organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
 • davanje saveta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske politike

Pored toga, klijentima nudimo mogućnost da u potpunosti ili delimično koriste usluge naše kurirske službe. Potpuno angažovanje kurirske službe podrazumeva da u ime klijenta preuzimamo sva dokumenta iz sedišta klijenta, odlazimo u banku i druge institucije, vršimo prijavu i odjavu radnika, nosimo sve poreske prijave i završni račun u nadležne državne institucije.


Sarađujemo sa svim značajnim institucijama u Republici Srbiji

institucije

poreska